• Preambula

    Žiak na základe dobrovoľného rozhodnutia študovať v Spojenej škole sa zaväzuje riadne dochádzať do školy a riadiť sa zásadami  morálky v duchu humanizmu, demokracie, vlastenectva a plniť všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne platných predpisov a školského poriadku Spojenej školy.

    Spojená škola  sa  zaväzuje  dodržať   Chartu  dieťaťa   a ľudské  práva  v zmysle prijatých dokumentov a ústavy SR, druhá hlava Základné práva a slobody, článok 12:

    Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.  Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.

    Spojená škola je škola, v ktorej sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách. Školský poriadok vychádza z platných právnych noriem na základe § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Žiak a jeho zákonný zástupca sú so školským poriadkom oboznámení na začiatku školského roka preukázateľným spôsobom – na prvej triednickej hodine a triednom aktíve. Neprítomnosť rodiča na triednom aktíve ho nezbavuje povinnosti spolupracovať so školou pri výchove a vzdelávaní

    Článok 1

    Všeobecné ustanovenia

    Tento  školský  poriadok  vychádza  zo   zákona  č.  245/2008  Z.  z.   o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a nemôže ísť nad rámec tohto zákona. Platí pre obidve organizačné zložky Spojenej školy, ul. SNP 16, 083 01 Sabinov (OBCHODNÁ AKADÉMIA a STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ).

    1. 1 Právo na vzdelanie

    Každý  žiak  má  právo  na  vzdelanie.  Výchova  a  vzdelávanie  v stredných  školách zriadených orgánom územnej samosprávy je v zmysle zákona bezplatná. Princípy a ciele výchovy a vzdelávania sú uvedené v §3 a §4 tohto zákona. Vzdelanie má smerovať k plnému rozvoju ľudskej osobnosti a k posilneniu úcty k ľudským právam a základným slobodám. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť na vyučovacom procese, ako aj za to, že svojím správaním a konaním neznemožňuje ostatným spolužiakom získať vedomosti a zodpovedne pracovať.

    1.2 Právo na slobodu prejavu

    Každý žiak má právo na slobodu prejavu v súlade so svojimi názormi a presvedčením. Žiaci  môžu  vyjadrovať  svoje  názory  ústne  alebo  písomne,  avšak  vyjadrovanie  vlastných názorov nesmie obmedzovať slobodu prejavu iných. Žiadny prejav nesmie byť vulgárny ani urážlivý, osobné útoky voči iným osobám sú zakázané. Písomný prejav musí byť podpísaný. Žiaci nesmú v škole rozširovať petície alebo iné dokumenty, ktoré s činnosťou školy nesúvisia.

     

    1.3 Právo organizovať  a zúčastňovať  sa mimo vyučovacej činnosti a záujmových   aktivít

    Každému   žiakovi   vydá   škola   VZDELÁVACÍ   POUKAZ   do   10.   septembra príslušného roka, na základe ktorého každý žiak má právo zúčastňovať sa mimo vyučovacích krúžkov  a aktivít,  pokiaľ  s jeho  účasťou  súhlasí  vedúci  krúžku  a pokiaľ  jeho  účasť  nemá negatívny vplyv na študijné výsledky. Každý žiak alebo trieda majú právo v mimovyučovacom čase zorganizovať pre svojich spolužiakov záujmový klub, večierok alebo turnaj za predpokladu, že minimálne týždeň dopredu odovzdajú riaditeľovi školy plán predbežného zabezpečenia akcie. Ak organizátor nesplní požiadavky potrebné k zaisteniu akcie, môže riaditeľ školy akciu zakázať a počas   nasledujúcich   6   mesiacov   nepovoliť   organizovať   podujatia   podobného   druhu. Organizátor  má  právo  plagátom  na  k tomu  vymedzenom  mieste  upozorniť  spolužiakov  na konanie akcie, je povinný najneskôr deň po ukončení akcie oznam odstrániť.

     

    Článok 2

    Organizácia výchovnej a vzdelávacej činnosti

     

    2.1 Vyučovacie hodiny a prestávky (teoretické vyučovanie)

    Bežné vyučovanie

     

    1. hodina

    7.40-8.25

    1. hodina

    8.30-9.15

    1. hodina

    9.25-10.10

    1. hodina

    10.20-11.05

    1. hodina

    11.15-12.00

    Prestávka na obed

    12.00-12.30

    1. hodina

    12.30-13.15

    1. hodina

    13.20-14.05

    1. hodina

    14.10-14.50

     

    2.2 Vyučovacie hodiny a prestávky (praktické vyučovanie) – dopoludňajšie vyučovanie

    Bežné vyučovanie

     

    1. hodina

    7.45-8.45

    1. hodina

    8.45-9.45

    1. hodina

    9.45-10.45

    1. hodina

    10.45-11.45

    1. hodina

    11.45-12.45

    1. hodina

    12.45-13.45

    1. hodina

    13.45-14.45

     

    2.3 Vyučovacie hodiny a prestávky (praktické vyučovanie) – popoludňajšie vyučovanie

    Bežné vyučovanie

     

    1. hodina

    13.45-14.45

    1. hodina

    14.45-15.45

    1. hodina

    15.45-16.45

    1. hodina

    16.45-17.45

    1. hodina

    17.45-18.45

    1. hodina

    18.45-19.45

     

    2.4 Organizácia vyučovania

    1. Žiak  je  povinný  byť  v škole  na  teoretickom  vyučovaní  a na  dielni  odborného  výcviku najneskôr 10 minút pred svojou prvou vyučovacou hodinou podľa rozvrhu. Časový rozvrh zvonenia je uvedený vyššie.
    2. Žiak po príchode do školy sa vo vyhradenej šatni prezúva do prezuviek, ktoré vyhovujú zdravotným   a bezpečnostným   požiadavkám.   Žiakovi   sa   neodporúča   nosiť   do   školy a odkladať v šatni cenné veci a väčšie sumy peňazí. Za ich stratu škola v súlade s poistnou zmluvou  neručí.  Odcudzenie  pracovných  prostriedkov,  časti  odevu  alebo  obuvi  je  žiak povinný ihneď hlásiť triednemu učiteľovi.
    3. Na vyučovaní telesnej výchovy musí mať žiak predpísanú obuv podľa poučenia vyučujúceho. Nesmie používať prezuvky.
    4. Pracovnú  obuv  a odev  na  odborný  výcvik  a odbornú  prax  musí  mať  podľa  normatívu. Pracovný odev musí byť označený ročníkom.
    5. Nástup žiakov na vyučovaciu hodinu pri presunoch celej triedy alebo skupiny sa uskutočňuje počas prestávky.
    6. Pokiaľ žiak nemá na vyučovanie predpísanú obuv, v prípade určitých predmetov aj odev, je z vyučovania vylúčený. Pedagogický dozor je zabezpečený nasledovne: 
     1. na hodinách telesnej výchovy sa zúčastňuje vyučovania, ale necvičí.  
     2. cvičenia sa nezúčastňuje, nahrádza si ho v inom termíne. Ak si žiak cvičenie nenahradí, má hodiny telesnej výchovy neospravedlnené.

    Na odbornom výcviku a odbornej praxi  učiteľ odbornej praxe  dbá na bezpečnosť pri práci podľa vykonávanej práce.

    1. Pred každými prázdninami sú žiaci povinní si všetko zo šatne odniesť domov.
    2. Žiaci sa počas vyučovania nesmú svojvoľne opúšťať areál školy.
    3. Pracovné návštevy rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiaka u triedneho učiteľa sa môžu konať len v mimo vyučovacom čase, najlepšie po predchádzajúcej dohode. Triednické hodiny sa uskutočňujú podľa potreby vo vopred stanovených termínoch.

     

     

    2.5 Týždenníci

    Jedného týždenníka stanovuje triedny učiteľ, oboznámi ho s povinnosťami a kontroluje jeho činnosť. Týždenník je povinný:

    • na začiatku vyučovacej hodiny nahlásiť mená neprítomných žiakov,
    • po uplynutí 10 minút od zazvonenia na hodinu nahlásiť neprítomnosť vyučujúceho na hodine zástupcovi riaditeľa školy, prípadne riaditeľovi školy,
    • podľa pokynov vyučujúceho zabezpečiť potrebné učebné pomôcky,
    • spolu s týždenníkmi z iných tried dohliadať na poriadok na spoločných chodbách,
    • hlásiť učiteľovi poškodenie inventára učebne,
    • na konci vyučovania alebo pred odchodom do iných učební a na telesnú výchovuud zatvoriť okná, zhasnúť svetlá a dohliadnuť, aby mali žiaci poriadok v laviciach, vyzbierané papiere a odpadky a po poslednej vyučovacej hodine vyložené stoličky.

     

    Článok 3

    Práva a povinnosti žiaka

     

    3.1 Práva žiaka

     

    Žiak má právo:

        na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

        na individuálny prístup rešpektujúc jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom,

        na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety s výnimkou pracovných zošitov z cudzích jazykov,

        na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

        na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

        na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

        na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

        na  úctu  k svojej  osobe  a na  zabezpečenie  ochrany  proti  fyzickému,  psychickému a sexuálnemu násiliu,

        na  komunikáciu  s pedagogickými  aj  nepedagogickými  zamestnancami  školy  v duchu zásad humanity a tolerancie,

        na  informácie  týkajúce  sa  jeho  osoby  a jeho  výchovno-vzdelávacích  výsledkov,  na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach,

        predložiť  svoje  požiadavky  a návrhy  na  zlepšenie  práce  vo  svojej  triede,  svojmu triednemu učiteľovi, zástupcovi školy, riaditeľovi školy,

        na vypočutie v konaniach, ktoré sa týkajú jeho osoby,

        byť zvolený do rady školy a pôsobiť v nej,

        prostredníctvom  zvoleného  zástupcu  žiakov  spolupodieľať  sa  na  činnosti  rady  školy 

    (predkladať pripomienky, návrhy, podnety, opatrenia,...) a žiackej školskej rady.

        zapojiť sa podľa vlastného záujmu do niektorej z foriem  činností (krúžková činnosť, športové súťaže, účasť v literárnych súťažiach, SOŠ, JUNIOR CASTROL a iné.),

        žiak   so   špeciálnymi   výchovno-vzdelávacími   potrebami   má   právo   na   výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

     

    3.2 Povinnosti žiaka

     

    Žiak je povinný:

        dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy,

        ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

        rešpektovať pokyny zamestnancov  Spojenej školy, ul.SNP 16, 083 01 v Sabinove, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi školy a dobrými mravmi,

        každú zmenu osobných údajov ihneď nahlásiť triednemu učiteľovi,

        chodiť do školy vhodne a čisto oblečený a upravený,

        osvojovať si vedomosti a zručnosti a na vyučovanie sa pripravovať tak, aby dosahoval čo najlepšie výsledky,

        chrániť  vlastné  zdravie  i zdravie  iných,  dbať  o čistotu  a poriadok  počas  vyučovania a pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole, pred opustením učebne urobiť okolo svojho miesta poriadok,

        šetriť  školské  zariadenie,  chrániť  ho  pred  poškodením  a hospodárne  zaobchádzať s učebnicami, učebnými pomôckami a zariadením školy; ak žiak poškodí úmyselne alebo z nedbanlivosti majetok školy, je povinný škodu nahradiť – ak sa nezistí vinník, škodu nahradia všetci žiaci triedy, skupiny, príp. školy,

        v prípade zistenia varovných signálov vo svojom okolí, ktoré môžu, ale i nemusia byť znakom užívania drog (zmeny zovňajšku, zmeny v správaní sa, nájdenie podozrivých predmetov  týkajúcich  sa  drog,...),  informovať  o tejto  skutočnosti  triedneho  učiteľa, výchovného poradcu,  koordinátora prevencie závislostí, príp. i riaditeľa, aby sa včas predišlo väčším následkom, ktoré súvisia s užívaním a rozširovaním drog,

        nosiť na vyučovanie pomôcky podľa pokynov vyučujúcich,

        prezúvať  sa  v objekte  školy do  čistej  zdravotne  vhodnej  obuvi;  obuv a vrchný odev nenosiť do učební,

        počas prestávok sa riadiť pokynmi službukonajúcich učiteľov,

        zdraviť  všetkých  zamestnancov  školy  a na  začiatku  a na  konci  vyučovacej  hodiny pozdraviť vyučujúceho postavením sa,

        počas   exkurzií,   výcvikových   kurzov,   výletov,   vychádzok   a kultúrnych   podujatí dodržiavať školský poriadok v plnom rozsahu. na tieto podujatia je žiak povinný dostaviť sa včas na miesto určenia, spoločne so skupinou odísť a vrátiť sa do určitého miesta príchodu.  bez  vedomia  dozorujúceho  pedagogického  zamestnanca  nesmie  opustiť

    skupinu.

     

     

    Článok 4

    Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka

     

    4.1 Práva zákonného zástupcu žiaka

    Zákonný zástupca žiaka má právo:

        žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne  a mnohostranne  v súlade  so  súčasným  poznaním  sveta  a v  súlade  s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,

        oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom a školským poriadkom,

        byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa (zákonný zástupca je  pravidelne  informovaný  o výchovno-vzdelávacích  výsledkoch  žiaka  v internetovej elektronickej žiackej knižke),

        komunikovať so zamestnancami Spojenej školy v Sabinove:

    a)   sledovaním výchovno-vzdelávacích výsledkov svojho dieťaťa na webovej stránke školy prostredníctvom prístupového kódu do internetovej žiackej knižky,

    b)   osobnou návštevou vyučujúceho dohodnutou minimálne deň vopred, pričom učiteľ nie je povinný prijať zákonného zástupcu žiaka v čase vyučovania, ak rodič navštívi vyučujúceho počas prestávky, musí rozhovor časovo obmedziť tak, aby vyučujúci mohol včas začať ďalšiu vyučovaciu hodinu.

    c)   účasťou na zasadnutiach Rodičovskej rady, na triednych aktívoch, na konzultáciách o prospechu, správaní a dochádzke žiakov.

    4.2 Povinnosti zákonného zástupcu žiaka

    Zákonný zástupca žiaka je povinný:

        dodržiavať   podmienky   výchovno-vzdelávacieho   procesu   svojho   dieťaťa   určeného školským poriadkom,

        informovať  školu  o zmene  zdravotnej  spôsobilosti  svojho  dieťaťa,  jeho  zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

        nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne alebo z nedbanlivosti zavinil,

        dodržiavať pravidlá ospravedlňovania žiaka stanovené školským poriadkom. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, oznámiť triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti najneskôr do 48 hodín. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných  dopravných  prostriedkov,  mimoriadne  udalosti  v rodine  alebo účasť žiaka na súťažiach.

     

     

    Článok 5

    Dochádzka žiakov do školy a uvoľnovanie z vyučovania

     

    1. Povinnosťou  žiaka  je  dochádzať  do  školy  a na  všetky  mimovyučovacie  akcie  poriadanéškolou pravidelne a včas, v primeranom a čistom oblečení, dodržiavať vyučovací čas a rozsah prestávok  podľa  určeného  rozvrhu  a zúčastňovať  sa  na  vyučovaní  všetkých  povinných a voliteľných a tiež nepovinných predmetov, ktoré si žiak zvolil. Z nepovinných predmetov sa žiak môže odhlásiť po ukončení polroka. V prípade nedostatočného záujmu žiaka o prácu, môže vyučujúci vysloviť nesúhlas s účasťou žiaka na nepovinnom predmete.
    2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada vopred jeho zákonný zástupca alebo plnoletý žiak sám písomne triedneho učiteľa (ak ide o 1- 3 dňové uvoľnenie) alebo riaditeľstvo školy (ak ide o časovo dlhšie uvoľnenie, maximálne 5 dni) o uvoľnenie z vyučovania.
    3. Súhlas s uvoľnením z jednej vyučovacej hodiny môže dať aj učiteľ, ktorý tento predmet vyučuje.
    4. Ak žiak potrebuje počas vyučovania opustiť budovu školy na viac ako jednú vyučovaciu hodinu, urobí tak vopred, prostredníctvom písomnej žiadosti zákonného zástupcu, alebo telefonickým dohovorom  zákonný zástupca požiada triedneho učiteľa o uvoľnenie.
    5. Ak  sa  žiak  nemôže  zúčastniť  na  vyučovaní  pre  nepredvídaný  dôvod,  jeho  zákonný zástupca alebo plnoletý žiak je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch dní, oznámiť triednemu učiteľovi (majstrovi odborného výcviku) dôvod neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce  vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie od lekára!
    6. Plnoletý žiak, môže spôsobom uvedeným v bode (5) ospravedlniť svoju neprítomnosť na vyučovaní maximálne 35 vyučovacích hodín za jeden polrok.
    7. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi (majstrovi odborného výcviku) ospravedlnenie podpísané zákonným zástupcom. Ak sa žiak, ktorý splnil  povinnú  školskú  dochádzku,  nezúčastní  na  vyučovaní  v trvaní  najmenej  5 vyučovacích  dní  a jeho  neúčasť  na  vyučovaní  nie  je  ospravedlnená,  riaditeľ  školy písomne  vyzve  žiaka  a ak  je  neplnoletý,  zákonného  zástupcu,  aby  v určenej  lehote doložil dôvod svojej (žiakovej) neprítomnosti. Súčasne upozorní, že v opačnom prípade sa žiak bude posudzovať tak, akoby štúdium zanechal. Ak do 10 dní od doručenia výzvy žiak  do  školy  nenastúpi  alebo  nie  je  doložený  dôvod  jeho  neprítomnosti  v škole, posudzuje sa tak, ako by štúdium zanechal prvým dňom po uplynutí lehoty určenej riaditeľom školy na ospravedlnenie. Týmto dňom prestáva byť žiakom školy.
    8. Neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa ospravedlňuje rovnako ako neprítomnosťpre chorobu.
    9. Triedny učiteľ (majster odborného výcviku) ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom žiaka alebo lekárom. Ak sa neprítomnosť žiaka pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ (majster odborného výcviku) vyžadovať potvrdenie lekára aj za každú neprítomnosť.
    10. Ak ochorie žiak (alebo niektorá osoba, s ktorou žiak býva alebo je v trvalom styku) na prenosnú chorobu, oznámi to neodkladne jeho triednemu učiteľovi.
    11. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v klasifikačnom období, určí sa mu náhradný termín na vyskúšanie a klasifikovanie.
    12. Svojvoľná  neprítomnosť   žiaka  na  vyučovaní  alebo  falšovanie  ospravedlnenky  sa považuje za hrubé porušenie vnútorného školského poriadku.
    13. Neskorý  bezdôvodný  príchod  na  1.  vyučovaciu  hodinu  je  porušením  vnútorného školského poriadku. Absencia dlhšia ako 20 minút sa počíta ako absencia celej hodiny.
    14. Neospravedlnená neprítomnosť žiaka na vyučovaní je hrubým porušením vnútorného školského  poriadku.  Je  dôvodom  na  výchovné  opatrenia  v súlade  s klasifikačným poriadkom. Ich návrh je v kompetencii triedneho učiteľa.

     

    Článok 6

    Správanie sa žiakov

     

    1.   Žiak je zodpovedný za svoje výchovno-vyučovacie výsledky počas štúdia na Spojenej škole Sabinov, preto je povinný dodržiavať pravidlá vnútorného školského poriadku, pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia a spoločné pravidlá správania sa.

    2.   Za   poškodenie   zariadenia,   učebníc,   učebných   pomôcok   vo   vyučovacích   priestoroch z nedbalosti alebo úmyselne, hmotne zodpovedá žiak. Náhrada úmyselne spôsobenej škody nevylučuje potrestanie žiaka.

    3.   Žiakom sa zakazuje fajčiť  v areáli školy v zmysle zákona č.67/1997 Z. z.  o ochrane nefajčiarov,  alebo  pri  činnostiach  organizovaných  školou,  prinášať  do  školy,  alebo  na činnosti   organizované   školou   alkoholické   nápoje   a iné   zdraviu   škodlivé   látky,   veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.

    4.   Ak  žiak  svojím  správaním  a agresivitou  ohrozuje  bezpečnosť  a zdravie  spolužiakov a ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša vzdelávanie, riaditeľ školy môže  použiť   ochranné  opatrenie,  ktorým  je  okamžité  vylúčenie  žiaka  z výchovy a vzdelávania.

     

    Žiakom sa zakazuje:

    1.   fajčiť v priestoroch školy a aj pri činnostiach organizovaných školou, pretože podľa zákona č. 67/1997, § 7, ods. 1:

    1. v prostriedkoch  vnútroštátnej   hromadnej  dopravy  osôb,  v čakárňach  a prístreškoch  na zastávkach   hromadnej   dopravy,   na   krytých   nástupištiach   a v uzavretých   verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich,
    2. pri práci, ak dôsledkom fajčenia môže byť bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok,
    3. v kultúrnych zariadeniach a uzavretých športových zariadeniach,
    4. vo verejných priestoroch úradných budov a zariadení, v školách, nemocniciach, obchodoch, divadlách, kinách, výstaviskách, múzeách,  galériách,
    5. v priestoroch spoločného stravovania, porušenie tohto zákazu sa bude riešiť výchovným opatrením.

    2.   prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky (cigarety, drogy, ...), požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

    3.  prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie (napr.  výbušniny,  petardy,  svetlice,  ...)  a veci,  ktoré  by  mohli  rozptyľovať  pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní (napr. rádio, magnetofón, nevhodné časopisy, filmy, ...),

    4.   mať na vyučovacej hodine mobilný telefón v aktívnom stave.

    5.   Žiakom  sa  zakazuje  do  školy  nosiť,  prechovávať  a užívať  drogy  a iné  omamné  látky.

    6.   Žiaci školy sú povinní opustiť budovu školy po poslednej vyučovacej hodine. V priestoroch školy    

           sa po vyučovaní môžu zdržiavať len za prítomnosti pedagogického dozoru alebo so súhlasom

            riaditeľa školy.

    7.  Priestupky voči školskému poriadku evidujú do triednej  knihy príslušní vyučujúci alebo majstri odborného výcviku. Podľa počtu a závažnosti zápisov o trestoch rozhoduje triedny učiteľ v spolupráci s ostatnými pedagogickými pracovníkmi.

    8.   Ak  sa  žiak  stravuje  v školskej  jedálni,  je  povinný  rešpektovať  pokyny  pedagogického dozoru, správa sa zdvorile a slušne voči personálu kuchyne.

    9.   Pri  cestovaní  v hromadných  dopravných  prostriedkoch  žiaci  majú  byť  ohľaduplní  voči chorým a straším osobám a správajú sa disciplinovane, dodržujú platné dopravné predpisy, nevyjadrujú sa vulgárne.

     

    Článok 7

    Aktivity školy k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov

     

    V zmysle   Metodického   usmernenia   č.7/2006-R   boli   riaditeľom   Spojenej   školy navrhnuté  tieto  opatrenia  smerujúce  k prevencii  a riešeniu  šikanovania.  Šikanovania  nemá miesto na škole a považuje sa za hrubé porušenie vnútorného poriadku školy.

    Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie, vydieranie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči žiakovi alebo skupine žiakov,

    ktorí  sa  z najrôznejších  dôvodov  nevedia  alebo  nemôžu  brániť.  Prejavuje  sa  v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

    V prípade, že v priestoroch školy počas vyučovania, resp. na školských akciách a počas mimoškolskej činnosti sa zistí prípad šikanovania, je každý pedagogický, resp. nepedagogický zamestnanec, alebo žiak povinný:

    1.   Ak   šikanovanie,   resp.   podozrenie   na   šikanovanie   zistí   zamestnanec   je   povinný informovať o tejto skutočnosti výchovného poradcu a zástupcu riaditeľa školy (ZR TV, HM ). V prípade neprítomnosti zástupcu je povinný informovať riaditeľa školy.

    2.   Ak šikanovanie, resp. podozrenie na šikanovanie, zistí žiak školy, je povinný o tom okamžite  informovať  svojho  triedneho  učiteľa,  ktorý  informuje  výchovného  poradcu a zástupcu vedenia.

    3.   Triedni učitelia ( agresora a obete ) v spolupráci s výchovným poradcom a koordinátorom si pozvú na pohovor   agresora a obeť a po ich vyjadrení uskutočnia zápis z pohovoru a pozvú na pohovor zákonných zástupcov agresora aj obete.

    4.   Po písomnom uzavretí celého prípadu ( pri zachovaní dôvernosti ),  zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení agresora a obete, ako aj ich zákonných zástupcov, rozhodne riaditeľ školy   o ďalšom   postupe   v súlade   s vnútorným   poriadkom   školy   a Metodickým usmernením č. 7/2006-R, resp. zákonom č. 300/2005 Z. z. a zákonom č. 372/1990 Zb.

                    V zmysle  Metodického  usmernenia  č.7/2006-R  boli  pedagogickou  radou prijaté tieto opatrenia:

    A. Opatrenia pre ochranu obete:

    -     odporučiť  rodičom  žiakov  vyhľadať  odbornú  starostlivosť  v oblasti  pedagogicko–

    psychologického poradenstva a rodičov informovať o poradenstve

    -     v prípade, že obeť a agresor sú spolužiaci, preložiť agresora do inej triedy

    -     zorganizovať     skupinový     intervenčný     program     riaditeľa     školy     v spolupráci s koordinátorom a CPPPaP

    B. Opatrenia pre agresorov:

    -     odporučiť rodičom vyhľadať odbornú starostlivosť v CPPPaP

    -     použiť  výchovné opatrenia za hrubé porušenie vnútorného poriadku školy podľa závažnosti prípadu:

    a)  pokarhanie riaditeľom školy

    b)  zníženie známky zo správania, preloženie do inej triedy c)   podmienečné vylúčenie agresora zo školy

    d)  vylúčenie agresora zo školy

     

     

    Článok 8

    Hodnotenie a klasifikácia žiakov

    Klasifikácia  žiakov  sa  vykonáva  v zmysle  Metodického  pokynu  č.  21/2011  na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl .

    Metodické usmernenie upravuje postup pri:

    a)   uplatňovaní pravidiel hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl,

    b)  hodnotení a klasifikácii správania žiakov,

    c)   udeľovaní a ukladaní opatrení vo výchove,

    d)  celkovom hodnotení žiakov,

    e)   komisionálnych skúškach,

     

    8.1 Hodnotenie a klasifikácia prospechu žiakov

    1.   Hodnotenie   žiaka   sa   v rámci   vzdelávania   vykonáva   podľa   úrovne   dosiahnutých výsledkov  klasifikáciou.  Prospech  žiaka  v jednotlivých  vyučovacích  predmetoch  sa klasifikuje týmito stupňami:

    a)   1 – výborný

    b)   2 – chválitebný

    c)  3 – dobrý

    d)   4 – dostatočný

    e)   5 – nedostatočný

     

    2.   Žiak   má   byť   v priebehu   polroka   vyskúšaný   z jedného   vyučovacieho   predmetu s hodinovou dotáciou 1 hodina týždenne minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako 1 hodina týždenne, má byť žiak v priebehu polroka vyskúšaný minimálne štyrikrát.

    3.   Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác a praktických cvičení oznámi vyučujúci žiakovi  a predloží  k nahliadnutiu  najneskôr  do  14  dní.  Klasifikáciu  známok  doplní o slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce.

    4.   Termíny  kontrolných  písomných  prác,  ktoré  trvajú  viac  ako  25  minút,  vyučujúci konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu prácu uvedeného druhu.

     

    8.2 Hodnotenie a klasifikácia správania sa žiakov a opatrenia vo výchove

    1.   Správanie žiaka  sa klasifikuje týmito stupňami:

    a)   1 – veľmi dobré

    b)   2 – uspokojivé

    c)   3 – menej uspokojivé

    d)   4 – neuspokojivé

    2.   Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, dlhodobú svedomitú prácu možno udeliť žiakovi pochvalu (tabuľka č. 1) alebo iné ocenenia.

    3.   Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo za narúšanie činnosti kolektívu, možno žiakovi udeliť rôzne stupne napomenutia alebo pokarhania (tabuľka č. 2).

     

    8.3 Celkové hodnotenie žiakov

    1.   Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje na vysvedčení:

    a)  prospel s vyznamenaním, b)  prospel veľmi dobre,

    c)  prospel,

    d)  neprospel.

    2.   Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho klasifikácie  v povinných  vyučovacích  predmetoch,  ktoré  sa  klasifikujú,  a klasifikáciu jeho správania.

    3.   Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň  prospechu  horší  ako  chválitebný,  priemerný  stupeň  prospechu  z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.

    4.   Žiak prospel veľmi  dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“.

    5.   Žiak  prospel,  ak  nemá  stupeň  prospechu  nedostatočný  ani  v jednom  povinnom vyučovacom predmete.

    6.   Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný.

     

    Tabuľka č. 1 Pochvaly žiakov

    POCHVALA

    DÔVOD UDELENIA

     

     

     

     

    od triedneho učiteľa

    a)   za veľmi dobrý prospech – do prospechového priemeru 2,0

    b)   za  vzornú  dochádzku  –  0  vymeškaných  hodín  u prospievajúcich

    žiakov

    c)   za reprezentáciu triedy

    d)   za  príkladné slušné správanie, utváranie  dobrých  vzťahov v triede,

    aktivitu,

    od riaditeľa

    a)  za prospech s vyznamenaním – do prospechového priemeru 1,5

    b) za úspešnú reprezentáciu školy, verejné uznanie inou osobou a pod.

     

    Tabuľka č. 2 Opatrenia na posilnenie disciplíny

     

    OPATRENIE

    DÔVOD UDELENIA

     

     

     

    napomenutie triednym učiteľom

    a)   za neprezúvanie sa v priestoroch školy

     

    b)   za neplnenie si povinností týždenníka

     

    c)   za iné menej  závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom

     

     

    pokarhanie triednym učiteľom

    d)   za 10 neospravedlnených hodín

    e)   za menej závažné porušenia školského poriadku (3

    zápisy v triednej knihe, neprezúvanie sa, neúmyselné nevhodné  správanie  sa  voči  zamestnancom  školy,

    nenosenie si učebných pomôcok a pod.)

     

     

     

    pokarhanie riaditeľom

    a) za 11 až 20 neospravedlnených hodín

    b) za  viacnásobné  menej  závažné  porušenia  alebo  za

    závažný  priestupok  voči  školskému  poriadku  (5 zápisov v triednej knihe, za podvádzanie, arogantné

    správanie,  za  fajčenie,  za  požívanie  alkoholických

    nápojov v školských priestoroch alebo na školských akciách

     

     

     

    zníženie známky zo správania

      na stupeň 2 (uspokojivé)

    a)  za 21 až 30 neospravedlnených hodín

    b)    za  opakované  fajčenie  v objekte  školy  alebo  na

    akciách   organizovaných   školou,   za   opakované požívanie          alkoholických                   nápojov            v školských

    priestoroch alebo na školských akciách

    c)    za     opakované    menej    závažné    porušovania

    školského poriadku

    zníženie známky zo správania

    na stupeň 3 (menej uspokojivé)

    a)    za 31 až 50 neospravedlnených hodín

    b)    za opakujúce sa závažné priestupky

     

    podmienečné vylúčenie zo školy

    (3. stupeň zo správania)

    a)   za viac ako 50  neospravedlnených hodín

    b) za viacnásobné opakujúce sa závažné priestupky, za

    krádež, úmyselné ublíženie na zdraví, za šikanovanie, za vandalizmus

     

    vylúčenie zo školy *

    (4. stupeň zo správania)

     

    a) zo spáchania takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov

    neplatí pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku

     

    Triedny učiteľ individuálne posudzuje a hodnotí závažnosť priestupku a navrhuje príslušné opatrenia.  Kombinácia  neospravedlnených  hodín  a porušovanie  školského  poriadku  sa hodnotí ďalším nasledujúcim stupňom výchovného opatrenia.

     

    8.4 Komisionálne skúšky, opravné skúšky

    1.   Žiak môže byť klasifikovaný na základe výsledkov komisionálnej skúšky, ak:

    a)   vykonáva rozdielovú skúšku,

    b)   je skúšaný v náhradnom termíne,

    c)   má   on   alebo   jeho   zákonný   zástupca   pochybnosti   o správnosti   klasifikácie v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do 3 pracovných dní odo dňa vydania  vysvedčenia  požiada  riaditeľa  školy o preskúšanie.  ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve.

    d)   sa  preskúšanie  koná  na  podnet  riaditeľa  školy  i v prípade  zameškania  v jednom klasifikačnom období viac ako 1/3 z odučeného počtu hodín v danom predmete.

    e)   vykonáva opravné skúšky,

    f)   vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho študijného plánu,

    g)   školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie.

    2.   Preskúšať žiaka podľa odseku 1 písm. c) možno len vtedy, ak v príslušnom klasifikačnom období  ešte  nebol  z tohto  vyučovacieho  predmetu  hodnotený  známkou  na  základe komisionálnej skúšky.

    3.   Žiak,  ktorý  má  na  konci  druhého  polroka  nedostatočný  prospech  najviac  z dvoch predmetov,    môže    požiadať    riaditeľa,   v prípade,   že    ide    o neplnoletého   žiaka prostredníctvom zákonného zástupcu, o vykonanie opravnej skúšky.

    4.   Riaditeľ   školy  môže   nepovoliť   žiakovi   opravnú   skúšku,   ak   má   žiak  na   konci klasifikačného obdobia zníženú známku zo správania a prospechový priemer horší ako 3,75.

     

         Článok 9

    Záverečné ustanovenia

     

    Tento školský poriadok bol schválený na zasadnutí pedagogickej rady       31. augusta 2017  s  účinnosťou  od  1. septembra 2017.

     

                                                                                       Mgr. Mária Futejová

             riaditeľka Spojenej školy

  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 103 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
  • Aktuálny oznam pre študentov
  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji
  • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE
  • Oznam - sociálne štipendium
  • Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021 na našej škole.
  • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie