• Interreg 2019-2022

    • Názov projektu / Nazwa projektu:

     Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti

     Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym 

      

     Číslo projektu / Nr projektu:

     PLSK 03.01.00-18-0186/18

      

     Program / Program:

     Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 

     Spolufinancovanie / Źródło współfinansowania:

     Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

      

     Dátum uzatvorenia dohody o financovaní projektu / Data zawarcia umowy o dofinansowanie projektu:

     26.08.2019

      

     Vedúci partner / Partner wiodący: (P1)

     KROŚNIEŃ DISTRICT (PL)

     Bieszczadzka 1 , 38 – 400 Krosno

     http://www.krosno.pl

      

     Partner / Partner: (P2)

     SPOJENÁ ŠKOLA (SK)

     SNP č.16, 083 01 Sabinov

     https://sossb.edupage.org/

      

      

     Popis projektu / Opis projektu:

     Zvyšovanie kvality odborného a cezhraničného vzdelávania zvyšovaním kompetencií učiteľov a študentov, obohacovaním ponuky vzdelávania kombináciou teórie a praxe, aktívnej spolupráce so sociálno-ekonomickým prostredím s výmenou osvedčených postupov v poľsko-slovenskej oblasti, čím sa podporuje ich prispôsobenie a príťažlivosť na miestnom trhu. 

     Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów, wzbogacenie oferty edukacyjnej łączącej teorię z praktyką, podjęcie aktywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym z wymiana dobrych praktyk na obszarze polsko-słowackim w ten sposób wspierając ich adaptację i atrakcyjność na lokalnym rynku pracy 

     Obdobie realizácie projektu / Okres realizacji projektu:

     09/2019  –10/2022

      

     Cieľom projektu / Cel projektu:

     Zvyšovanie kvality odborného a cezhraničného vzdelávania 

     Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej 

      

     Plánované aktivity projekcie / Planowana działania w projekcie:

     1. Spoločné zlepšovanie zručností študentov a učiteľov a odborných spôsobilostí v oblasti mechaniky

     2. Spoločné zlepšovanie odborných zručností a schopností študentov a učiteľov v oblasti gastronómie

     3. Spoločné zlepšovanie zručností a zvyšovanie odbornej kvalifikácie učiteľov

     4. Odborné skúsenosti prostredníctvom vykonávania stáží a učňovskej prípravy pre mladých ľudí

     5.Promocja

     6. Riadenie projektu

      

     1. Wspólne doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych  uczniów i nauczycieli w zakresie mechaniki

     2. Wspólne doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych  uczniów i nauczycieli w zakresie gastronomii

     3. Wspólne doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych  nauczycieli

     4. Doświadczenia zawodowe poprzez realizację staży i praktyk zawodowych dla młodzieży

     5.Promocja

     6.Zarządzanie projektem 

      

     Očakávané výsledky projektu / Oczekiwane rezultaty projektu: 

     zvýšenie kompetencie učiteľov a študentov z Poľska a Slovenska, vytvorenie prirodzených pracovných podmienok, nadviazanie trvalej spolupráce so zamestnávateľmi, zvýšenie kvality odborného vzdelávania. 

     wzrost kompetencji nauczycieli i uczniów z Polski i Słowacji, stworzenie naturalnych warunków pracy, nawiązanie trwałej współpracy z pracodawcami, podniesienie jakości kształcenia zawodowego. 

      

     Celková hodnota  / Wartość całkowita projektu: 

     1 039 277,68 €

     Oprávnené výdavky / Wydatki kwalifikowalne:

     1 037 691,03 €

      

     Podiel partnera / Udział partnera:

      

      

     KROŚNIEŃ DISTRICT – P1

     Európsky fond regionálneho rozvoja: 502 248,73€ (85%)

     Vlastné zdroje: 88632,42€ (10%)

     Neoprávnené výdavky: 1586,62€

     SPOJENA ŠKOLA – P2

     Európsky fond regionálneho rozvoja: 379 788,39€  (85%)

     Štátny rozpočet SR: 44 680,98€ (10%)

     Vlastné zdroje: 22 340,51€

      

     6.9.2019 v Krosne

     Otvorenie projektu Zvyšovanie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti  v Krosne. ( fotogaléria)

      

     3.10.2019 - 5.10.2019 v Sabinove

     Naučiť žiakov a majstrov z Poľska pripravovať slovenské regionálne

     bryndzové halušky a spoznávať kultúru a jazyk regiónu

      

      

     Viac info nájdete aj v sekcii Novinky

      

      

      

  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 101 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Bc. Jana Džačovská, tel.: 051 4880 106 jana.dzacovska@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Počet návštev: 503
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje