Novinky

Možnosti štúdia

Možnosti štúdia na Spojenej škole v školskom roku 2019/2020.

(aktuálne aktualizujeme 18.1.2019)

Duálne vzdelávanie

je systém odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa  vyznačuje  úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

2433 H 00 obrábač kovov

2888 K 00 operátor farmaceutickej výroby  

Študijné odbory  - 4 - ročné

(dĺžka štúdia 4 roky, absolventi získajú maturitné vysvedčenie a výučný list, osvedčenie na elektrotechnickú spôsobilosť)

mechanik elektrotechnik 2697 K

•     autoelektronika - absolvent ovláda práce pri konštrukcii, výrobe, montáži, diagnostike, servise a opravy na elektrotechnických  a elektronických zariadeniach automobilov.

•     spotrebná technika - absolvent ovláda základné elektronické zariadenia, elektropríslušenstvo spotrebnej elektroniky, údržbu a opravy elektronických prvkov a zariadení elektroniky.

•     informačné technológie - absolvent ovláda výpočtovú techniku, prvky a architektúru počítačových sietí, hardvérové a softvérové vybavenie v počítačových sieťach.

operátor farmaceutickej výroby 2888 K

Absolvent ovláda prácu v prevádzkových pracoviskách farmaceutických podnikov, vie optimalizovať technologické procesy a ich riadenie.

operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 3341 K

Absolvent ovláda a vie organizovať prácu pri ručnom a strojovom spracovaní dreva, vie navrhnúť a posúdiť postupy výroby drevárskych a nábytkárskych výrobkov.

Učebné odbory  - 3 - ročné

(dĺžka štúdia 3 roky, absolventi získajú výučný list)

obrábač kovov 2433 H 00

Absolvent okrem práce na konvenčných strojoch, pozná aj základné princípy nekonvenčných technológií. Môže sa uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie a tiež pri obsluhe CNC strojov. Pozná základytechnického zobrazovania a kreslenia v strojárstve, základné druhy materiálov používaných v strojárstve, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav, základné bezpečnostné predpisy pre jednotlivé kovoobrábacie stroje, technickú dokumentáciu, normy, predpisy a technické požiadavky.

Škola má uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní s firmami GOHR, s. r. o., Veľký Šariš a GIM-S, s. r. o. Ľubotice.

autoopravár 2487 H (01 - mechanik, 02 - elektrikár)

Absolvent môže pracovať samostatne ako živnostník, v automobilovom priemysle a servisných opravovniach. Má praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel.

kuchár 6445 H

Absolvent môže pracovať ako živnostník, v potravinárskom priemysle, v reštauračných zariadeniach. Pozná zásady uplatňovania gastronomických pravidiel pre prípravu pokrmov domácej a zahraničnej kuchyne.

stolár 3355 H

Absolvent môže pracovať samostatne ako živnostník, s možnosťou uplatnenia v nábytkárskej a stavebno-stolárskej výrobe.

technicko-administratívny pracovník 6475 H

Absolvent ovláda obchodnú korešpondenciu, ekonomické princípy riadenia firmy a základy účtovníctva. Odbor je vhodný najmä pre dievčatá.

Učebné odbory  - 2 - ročné

(dĺžka štúdia 2 roky, absolventi získajú vysvedčenie o ukončení štúdia)

obrábanie kovov 2477 F

Absolvent vie vykonávať jednoduché práce pri obsluhe strojov pre strojárenský priemysel.

potravinárska výroba 2982 F

Absolvent vie vykonávať jednoduché a pomocné práce v potravinárskej výrobe.

stavebná výroba 3686 F

Absolvent vie vykonávať základné stavebné práce v stavebnej výrobe.

spracúvanie dreva 3383 F

Absolvent vie vykonávať jednoduché práce pri spracovaní dreva.

Žiaci majú možnosť absolvovať Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania.

Nadväzujúce formy štúdia - nadstavbové  - 2 - ročné

(dĺžka štúdia 2 roky, absolventi získajú maturitné vysvedčenie)

dopravná prevádzka 3757 L

Absolvent môže nájsť uplatnenie v  dopravných službách a  v  zasielateľských organizáciách v cestnej doprave.

drevárska a nábytkárska výroba 3347 L

Absolvent môže nájsť uplatnenie v drevárskej, nábytkárskej a čalúnnickej výrobe.

spoločné stravovanie 6421 L

Absolvent môže nájsť uplatnenie v spoločnom stravovaní, v hotelových a ubytovacích zariadeniach.

elektrotechnika 2675 L 02 – výroba a prevádzka strojov a zariadení

Absolvent môže nájsť uplatnenie v elektrotechnickom  priemysle a v energetike.

Nadväzujúce formy štúdia - pomaturitné  - 2 - ročné

mechanik elektrotechnik 2697 N    - škola ponúka pomaturitné štúdium v tomto odbore so zameraním na silnoprúdovú techniku.

 

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov
    SNP 16, 083 01 Sabinov
  • 051/4880 100

Fotogaléria

Sociálne siete

Projekty