• Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie

    • Riaditeľka Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove na základe pokynu ministra oznamuje, že v zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa na konci školského roka nebudú klasifikovať predmety: Etická výchova a Náboženská výchova. Na vysvedčení sa uvedie, že žiak predmet absolvoval.

      

     Ostatné predmety v rámci záverečného hodnotenia na konci školského roka budú klasifikované.

     Pri záverečnom hodnotení sa bude prihliadať predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v škole.

    • Oznam - sociálne štipendium

    • 3D tlač rámov ochranných štítov

    • Spojená škola a jej zamestnanci sa zapojili do 3D tlače ochranných štítov pre zdravotníkov. Kontaktovali sme iniciatívu "Pomôž nemocnici", ktorá zvozom tento týždeň vyzdvihne a skompletizuje 22ks ochranných štítov. Taktiež sme vytlačili na našej 3D tlačiarni ďalších 12ks rámov s ochrannými fóliami v spolupráci s firmou Cofin, ktorá nám fólie bezplatne darovala.V tlačení budeme naďalej pokračovať a ďalšie štíty budú určené pre zariadenia v okrese Sabinov.

    • Oznam

    • Vážení kolegovia, milí žiaci, vážení rodičia!

     Nový minister školstva, vedy, výskumu a športu, Branislav Gröhling dňa 26. marca 2020 oznámil, že vyučovanie v školách sa prerušuje až do odvolania. S týmto rozhodnutím dochádza k nasledovným zmenám:

     • ruší sa externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky.
     • ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020
     • praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa,.
     • záverečné skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania; praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná vo forme a s obsahom, ktoré riaditeľ školy prispôsobí podľa aktuálnych možností školy, pracoviska praktického vyučovania alebo pracoviska zamestnávateľa,  
     • predpokladá sa, že školský rok sa skončí 30. 6. 2020,
     • prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája 2020, potvrdenie od lekára na prihláške nebude potrebné,
     • prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. 6. 2020.

      

     Všetkým prajem pevné zdravie, veľa síl a trpezlivosti. O ďalších zmenách, pokynoch či nariadeniach vás budeme včas informovať.                                              

                                                                     Mgr. Mária Futejová, riaditeľka školy      

      

     https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf

    • Oznam - sociálne štipendium

    • Oznam

    • Oznamujeme žiakom, zamestnancom a verejnosti, že od 16. 03. 2020 škola funguje v obmedzenom režime, 
     preto nás v prípade potreby kontaktujte na mailovej adrese: riaditel@sos-sb.vucpo.sk 
     alebo na tel. čísle 0949 428 125.

     Služba v škole je denne od 9:00 do 12:00 (ohláste sa zvončekom na vrátnici).
      
     Ak bude niekto zo zamestnancov alebo žiakov školy pozitívne testovaný na koronavírus,  
     prípadne bude v osobnom kontakte s takouto osobou, 
     žiadame, aby to bezodkladne nahlásil riaditeľke školy na tel.  čísle 0949 428 125.
      

    • Oznam a pokyny pre žiakov

    • Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa v čase od 16. 3. do 27. 3 2020 vyučovanie na škole prerušuje.

     Vzdelávací proces však pokračuje aj naďalej, pričom sa mení jeho forma z prezenčnej na dištančnú, tzn. že žiaci ostávajú doma a so svojimi učiteľmi komunikujú elektronicky cez  EduPage alebo email.

     Dôrazne upozorňujem žiakov, že  sú povinní:

     1. denne kontrolovať informácie na EduPage, alebo v mailoch, ktoré zvyčajne používajú na komunikáciu

         s učiteľom daného predmetu;

     2. pracovať podľa pokynov učiteľov jednotlivých predmetov a plniť úlohy, ktoré im budú zadávané.

      

     Oznam pre pedagogických zamestnancov

     Stretnutie 16 03.2020 o 9:00 sa ruší. Pokyny dostanete mailom.

      

     V Sabinove 15. 3. 2020

                                                                                                                            Mgr. Mária Futejová
                                                                                                                                riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 103 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
  • Aktuálny oznam pre študentov
  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji
  • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE
  • Oznam - sociálne štipendium
  • Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021 na našej škole.
  • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie