Kritériá k prijímaciemu konaniu na denné štúdium 2020/2021

   •  

    Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov

    organizačná zložka: SOŠ polytechnická

     

    Kritériá k prijímaciemu konaniu na denné štúdium

    pre všetky odbory vzdelávania v školskom roku 2020/2021

     

    Riaditeľka Spojenej školy, SNP 16 v Sabinove v súlade s § 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje kritéria a podmienky pre prijatie uchádzačov na štúdium do tried 1.ročníka pre šk. rok 2020/21.

         Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci základnej školy, ktorých riadne vyplnené prihlášky na štúdium budú doručené riaditeľke školy do  19. mája 2020.

    Uchádzač, ktorý nie je žiakom ZŠ podáva prihlášku priamo na strednú školu.

     

    Do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 prijmeme nasledovné počty žiakov v jednotlivých odboroch:.

    Študijný odbor

    Počet žiakov

    Doba štúdia

    2697 K mechanik elektrotechnik

    21

    4

    3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

    9

    4

    Učebný odbor

    Počet žiakov

    Doba štúdia

    2433 H 00 obrábač kovov

    9

    3

    2487 H 01 autoopravár - mechanik

    12

    3

    6445 H 00 kuchár

    9

    3

    6475 H 00 technicko-administratívny pracovník

    10

    3

    2477 F obrábanie kovov

    17

    2

    2982 F potravinárska roba

    24

    2

    3686 F stavebná roba

    12

    2

    3383 F spracúvanie dreva

    12

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    A    Kritéria k prijímaciemu konaniu

     

    Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/21 sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu a podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR realizuje administratívne.

     

    1.  ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

     

    Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka (resp. v prípade žiakov, ktorí sú v 8. ročníku, z koncoročnej klasifikácie zo 7. ročníka a z polročnej klasifikácie z 8. ročníka) okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

    1.1   Dva povinné predmety:    Slovenský jazyk a literatúra

                                                        Matematika

    Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

    počet bodov= 5.4-x.4-x , kde x je známka .:

     

    1.2   Profilové predmety :

    Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

    počet bodov= 3.4-x.4-x , kde x je známka .

    prvý profilový predmet:                    

    Fyzikapre študijné odbory: mechanik  elektrotechnik, operátor drevárskej a nábytkárskej  

                                                       výroby,

                  a pre učebné odbory:  technicko-administratívny pracovník, autoopravár - mechanik,

                                                        obrábač kovov, obrábanie kovov, spracúvanie dreva, stavebná

                                                        výroba

    Chémia  –  pre učebné odbory: kuchár, potravinárska výroba

    druhý profilový predmet: Geografia  –  pre všetky študijné a učebné odbory

     

     1. Doplnkové predmety:

     

    Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2.4-x.4-x , kde x je známka .

    prvý doplnkový predmet:   Dejepis  –  pre všetky študijné a učebné odbory

     

     

    2.   PROSPECH

     

    Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku (resp. v 7., 6. a 5. ročníku pre žiaka navštevujúceho 8. ročník) stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

     

     

    3.   ĎALŠIE KRITÉRIÁ

     

    Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu 0;100  bodov.

    3.1    Predmetová olympiáda

    Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia podľa tabuľky, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

     

     

    Umiestnenie

    Krajské kolo

    Okresné kolo

    1. miesto

    100 bodov

    50 bodov

    1. miesto

    90 bodov

    40 bodov

    1. miesto

    80 bodov

    30 bodov

    1. miesto

    70 bodov

    20 bodov

    1. miesto

    60 bodov

    10 bodov

     

    3.2  Pomocné kritéria:

           a)    ak si uchádzač podal obidve prihlášky na našu školu ............................. +10 bodov

           b)    potvrdenie od zamestnávateľa o štúdiu v duálnom systéme ................... +10 bodov

     

    3.3   V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

     

    a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

    b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

    c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy. 

     

    B   Podmienky prijatia

     

    1. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov – výsledková listina, podľa celkového počtu získaných bodov s uvedením, či vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne a označením o prijatí resp. neprijatí uchádzača.

     

    1. Žiak so zdravotným znevýhodnením (zrakové, sluchové, resp. iné telesné postihnutie) je povinný pripojiť k prihláške na štúdium posúdenie lekára o schopnosti študovať zvolený odbor.

     

    1. Vhodnosť štúdia poskytovaných odborov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo špecifickými vývinovými poruchami učenia je potrebné konzultovať so špeciálnym pedagógom a psychológom a pripojiť  ich vyjadrenie dodatočne.

     

    1. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do

    29. mája 2020 na výveske školy a na webovej stránke školy: www.sossb.edupage.org v súlade so zákonom   č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom   č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Pri zverejňovaní výsledkov  prijímacieho  konania  budú  osobné  údaje  žiaka (meno a priezvisko) nahradené číselným kódom, ktorý bude uchádzačovi pridelený.

     

     

    1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.

     

    1. Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. V prípade ak toto potvrdenie nebude doručené

     

    1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).

     

    1. Riaditeľka školy si vyhradzuje právo, že v prípade nenaplnenia potrebným minimálnym počtom žiakov, budú so súhlasom zákonného zástupcu uchádzača o štúdium urobené presuny prijatých žiakov medzi  jednotlivé odbory.

     

    1. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca uchádzača o štúdium odvolať v zákonnej lehote na adresu : Spojená škola, SNP16, 083 01 Sabinov.

    Riaditeľka školy doručí všetky odvolania na  Úrad  PSK - Odbor školstva v Prešove.

     

     

    Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

     

     

     V Sabinove, 07.05.2020 

                                                                                                          Mgr. Futejová Mária

                                                                                                                riaditeľka školy

     

    Príloha č.1 k stiahnutiu priloha_navratka___prij.konanie_2020-2021.docx

     

    Príloha č. 1: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

     

    (Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)

    Názov strednej školy

    Adresa strednej školy

    V ............................................., dňa ......................

    Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

    Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol prijatý/á na vašu strednú školu.

    Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:

    • Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nastúp na štúdium v odbore: _________________________________
    • Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej strednej škole.

    S pozdravom

    Podpis uchádzača / zákonného zástupcu

    * nehodiace sa preškrtnite

     

     

    Originálny kompletný dokument k stiahnutiu Kriteria_prij.konania_2020-2021_5.5.2020.docx

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, SNP 16, 083 01 Sabinov, organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická
   • spojenaskolasabinov@spojenaskolasabinov.sk
   • 051/4880 100
   • SNP 16, 083 01 Sabinov
   • 42383153
   • 2024130460 , nie sme platcami DPH
   • https://www.facebook.com/spojenaskolasabinov/
   • spojenaskolasabinov(zavináč)spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Miloš Ondrejkovič, tel.: 051 4880 103 milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Jozef Lukáč, tel.: 051 4880 103 jozef.lukac@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Stanislav Mišenko, tel.: 051 4880 114 stanislav.misenko@spojenaskolasabinov.sk
   • Ľubomír Ondrejkovič, tel.: 051 4880 108 lubomir.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Pavol Kmec pavol.kmec@spojenaskolasabinov.sk
   • Ing. Ingrid Eliašová, tel.: 051 4880 105 ingrid.eliasova@spojenaskolasabinov.sk
   • Mgr. Beáta Sokolská, tel.: 051 4880 100 skola@spojenaskolasabinov.sk
   • miroslav.tutoky@spojenaskolasabinov.sk
 • Staňte sa naším fanúšikom

 • Fotogaléria

  • Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020
  • Aktuálny oznam pre študentov
  • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Slávnostné odovzdávanie výučných listov a záverečných vysvedčení
  • Veľký prieskum o žiackych školských radách v Prešovskom kraji
  • Maturantom z končiacich ročníkov IV.MEA, II.NSD, II.NSE
  • Oznam - sociálne štipendium
  • Možnosti štúdia v školskom roku 2020/2021 na našej škole.
  • Hodnotenie žiakov počas mimoriadnej situácie